Данъчно-осигурителна тежест: Лични данъци

Дискусията в коментарите след статията за цените и пазарната икономика се получи интересна. И както обещах там, ще публикувам информация за данъчно-огигурителната тежест в САЩ. Тази статия ще е част първа и ще се занимае само с данъците, дължими от физически лица (ще причисля едноличния търговец [sole proprietorship] към юридическите лица (фирми), чиито данъци ще опиша във втората част на тази статия.

Физическите лица плащат следните видове данъци и осигуровки:

 1. Данък общ доход (personal income tax)
  • Федерален – събира се от федералното правителство;
  • Щатски – повечето щати събират допълнителен данък общ доход. Трябва да се отбележи, че съществуват и щати, които не събират отделен ДОД – Aляска, Флорида, Невада и още 7 други. [1];
  • Градски – да, някои градове събират отделен ДОД… В нашия щат такива са New York City и City of Yonkers (?!?).[2]

  За повече подробности за ДОД виж по-долу.

 2. Социална осигуровка (social security tax) – по принцип това се води “осигуряване”, но е задължително и за това (поне според мен) влиза в категорията на данъците. Включва два отделни компонента:
  • Данък социално осигуряване: 6.2% вноска от работника и 6.2% от работодателя. Самоосигуряващите се внасят 12.4%. Тези вноски се събират от всяко заплащане – независимо дали е на две седмици, или два пъти в месеца. Максимално облагаемият с този данък доход е $97,500 на година (за данъчна година 2007) [3]. Събраните пари се използват за пенсия тип социалистическа – моите вноски в момента плащат социалните пенсии на сегашните пенсионери, а аз разчитам, че когато аз се пенсионирам, ще съществуват достатъчно хора в работоспособна възраст, които ще внасят този данък и от чийто пари аз ще получавам моята социална пенсия.

   Този доход сам по себе си е крайно недостатъчен за нормално пенсионерско съществуване. Не съм чувал някой да получава повече от $2,000 на месец под формата на социална пенсия – а тази сума е крайно недостатъчна за добър живот в САЩ.

  • Данък Medicare (за здравно осигуряване на възрастни хора и/или хора с нисък доход) – 1.45% вноска от работника и 1.45% вноска от работодателя. Самоосигуряващите се плащат вноска от 2.90%. Максимално облагаемият доход е същият като в горната точка. Това е нещо като държавно спонсорирано медицинско осигуряване за пенсионери и хора с нисък доход. Доколкото ми е известно, може да се използва само след пенсиониране.
 3. Задължителна осигуровка за Фонд Безработица: в щата Ню Йорк сумата е твърда – $30 на година на работник.
 4. Здравна застраховка – съвсем не е задължителна. В много случаи работодателят поема по-голямата част (70 или 80%) от месечната вноска, която често възлиза на $1000 на месец за семейство… Месечната вноска от работник може да варира от $0 до $1000. При липса на застраховка използваните медицински услуги се заплащат директно на лекаря/болницата по цени на дребно, които са почти непосилно високи – така че здравната застраховка през работодателя е силно препоръчителна.

  Нормална (от моята гледна точка) месечна вноска за здравна застраховка възлиза на 3.5% от заплатата преди облагане с данъци. Сумата за тази вноска не се облага с ДОД.

 5. Допълнително пенсионно осигуряване – незадължително, но силно препоръчително. Съществуват закони (или части от закони), които уреждат начините за пенсионно осигуряване (401k, IRA, и т.н.). В много случаи работодателят предлага на работниците пенсионна програма (по член 401k) с бонуса “един от мен, един от теб” – например компанията добавя същата сума към първите 1-4% месечна вноска за пенсия, направени от работника, т.е. работодателят дава още малко допълнителни “безплатни пари” (free money) на работника, което обаче е разход за компанията. Вноски над 4% (а мисля, че федералният закон разрешава максимум 10% от заплатата да отиват за вноска за такава пенсия) са си отговорност само на работника. Нека за следващите примери и изчисления да приемем, че работникът внася 6% от заплатата си за пенсионно осигуряване 401k, осигурено от работодателя. Допускаме също, че работникът няма допълнително частно пенсионно осигуряване (например IRA).

Дотук налозите без ДОД, плащани от физическо лице (работник), възлизат на 6.2%+1.45%+3.5%+6% + $30/година, или общо 17.15% + $30 годишни удръжки.

Да се върнем на Данък Общ Доход. В САЩ човек може да бъде в една от следните четири категории, които определят удръжките за ДОД:

 • Несемеен (Single),
 • Семеен с подаване на обща декларация или вдовец/вдовица (Married filing jointly; Widowers) – двамата съпрузи прибавят доходите си на една обща данъчна декларация (дори и само единият от тях да има доход),
 • Семеен с подаване на различни декларации (Married filing separately),
 • Глава на домакинство (Head of household).

Нека се спрем на втората категория – аз попадам в нея. Другите категории се различават главно по границите на отделните партиди, върху които се определя различен процент на ДОД. Таблицата с цифрите за федералния ДОД в тази категория за Данъчна година 2006 изглежда по следния начин [4]:

Облагаем доход,

над

$0

$15,650

$63,700

$128,500

$195,850

$349,700

Облагаем доход,

но не над

$15,650

$63,700

$128,500

$195,850

$349,700

……

Данък,

фиксиран

$0.00

$1,565.00

$8,772.50

$24,972.50

$43,830.50

$94,601.00

Данък,

плюс %

10

15

25

28

33

35

За сумата

над

$0

$15,650

$63,700

$128,500

$195,850

$349,700

Щатът Ню Йорк събира отделен ДОД по следните разценки (за същата категория)[5]:

Облагаем доход,

над

$0

$16,000

$22,000

$26,000

$40,000

Облагаем доход,

но не над

$16,000

$22,000

$26,000

$40,000

……

Данък,

фиксиран

$0.00

$640.00

$910.00

$1,120.00

$1,946.00

Данък,

плюс %

4

4.5

5.25

5.9

6.85

За сумата

над

$0

$16,000

$22,000

$26,000

$40,000

Нека да приемем сумата $90,000 за примерна годишна заплата – това са напълно нормални пари за специалист със знания и умения и 10 години стаж, работещ в средно голям град. Необлагаемите с ДОД удръжки върху нея (от по-горе) са

7.65% + 6% + 3.5% = 17.15%

или $15,435. Облагаемият доход е

$90,000 - $15,435 = $74,565.

Федералният ДОД върху него е

$8,772.50 + ($74,565 - $63,700) * 25% = $8,772.50 + $10,865 * 0.25 = $8,772.50 + $2,716.25 = $11,488.75,

или около 12.77% от брутната заплата.

$30 представляват .03% от тази брутна работна заплата.

Щатският ДОД върху него е

$1,946.00 + ($74,565 - $40,000) * 6.85% = $1,946.00 + $34,565 * 0.0685 = $1,946.00 + $2,367.70 = $4,313.70,

или около 4.8% от брутната заплата.

Общо данъци и удръжки: 17.15% + 12.77% + 4.8% + .03% = 34.75%.

Единственият детайл, който не съм взел предвид в горните изчисления е, че не целият доход се облага с ДОД – съществуват други разрешени от закона суми, които всеки човек може да извади от дохода си и чак тогава да си изчисли данъка, но тези изваждани суми за различни за всеки индивид и за това не намериха място в моя пример.


Някой би ли могъл да ме насочи към подобна методика на изчисления на удръжките върху българска заплата? Доколкото знам, с въвеждането на плосък ДОД удръжките стават

10% ДОД + 6% вноска здравно осигуряване + х% пенсионно осигуряване = (16 + х)%.

5 thoughts

 1. Пенсионното осигуряване е 32% или общо 38% със здравното. От 2008, когато влиза и плоския данък – 60% от тези 38% се плащат от работодателя, а другите 40 от работника. Максималната сума за облагане със социални данъци за 2008 ще е 2000лв. на месец (сега май е 1400), т.е. хората, които получават около 2000 лв. нищо няма да разберат от плоския данък, даже може данъците им да се увеличат 🙂 . Мисля, че са такива цифрите – дано да не съм объркал нещо.

 2. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя съгласно следната таблица:
  Обща годишна Данък
  данъчна основа
  до 2400 лв. необлагаеми
  от 2400 до 3000 лв. 20 на сто за горницата над
  2400 лв.
  от 3000 до 7200 лв. 120 лв. плюс 22 на сто за гор-
  ницата над 3000 лв.
  над 7200 лв. 1044 лв. плюс 24 на сто за гор-
  ницата над 7200 лв.

  Годишната данъчна основа се намалява с:
  1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи
  2.Данъчно облекчение за деца – по 420 лв. на бройка, ама не повече от три… ми не знам що само до три бе, бате, ний в маалата сме против това, ама…
  3.Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения:
  – до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
  а) здравни и лечебни заведения – и т.н., да не ви отегчавам…
  – до 15 на сто за дарение за културата
  – до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център “Фонд за лечение на деца”

  Та това е за данъците. За осигуровките:

  Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са:
  – 29,5 на сто за лицата, работещи при условията на III категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове; – това е най – често срещания случай, с другите няма да ви занимавам.
  – плюс от 0,4 до 1,1 на сто за трудова злополука и професионална болест в зависимост от професията ви.
  – плюс 0,5 % вноски във фонд ГВРС /гарантирани вземания на работници и служители – предназначен е ако не да си боже предприятието фалира, НОИ да ви плати заплатите, които имате да взимате/
  – плюс 6 % здравноосигурителна вноска
  Общо значи – 36,5 – 37%. Хайде стига толкова, че май ви приспах.

 3. p.s. Плоския данък сега го чакаме да видим да не вземе да се вдлъбне, па тогава ще го коментираме…

 4. @Бисер: Мерси за информацията. Точно нещо такова търсех. Ще си позволя да прибавя таблицата ти към статията и да направя калкулация за заплата от 1500 лв месечно – смятам, че това е нормално за платен специалист в София…
  Иначе изобщо не си ме отегчил – поне мен :-).

 5. ами още да добавя /то Делевски го е писал, ама да си го нАпиша и аз/, че максималния размер на осигурителния доход през тази година е 1400 лв. и осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените за 2007 в съотношение 65/35. За 2008 съотношението ще е 60/40, за 2009 – 55/45 и от 2010 ще е 50/50. Ако не променят закона де…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *